És recomanable formalitzar mitjançant un contracte qualsevol tipus d’acord privat entre dues parts, doncs això atorga seguretat a les parts signants. Per això redactem de forma personalitzada tot tipus de contractes privats de caràcter civil, incloent clàusules i condicions que assegurin la teva tranquil·litat i protecció legal: contractes de prestació de serveis, de cessió o d’ús (quan es transfereix el dret que es té sobre un bé a una altra persona), contractes de préstec, de compravenda, d’arrendament…

També revisem aquells contractes el nostre client hagi de signar als efectes d’orientar-lo sobre el significat i conseqüències del seu contingut, aconsellant-lo incloure aquelles clàusules que puguin beneficiar els seus interessos i eliminar aquelles que puguin perjudicar-lo.

Representem i defensem els seus interessos davant els jutjats i tribunals del nostre país, en cas d’incompliment de qualsevol contracte civil.