Dret de família

El nostre assessorament en la matèria s’estén des del moment previ a comunicar la voluntat de tramitar el divorci o la separació, fins a la defensa davant els Jutjats de Família en cas de ser necessari. Les separacions i divorcis són situacions que requereixen una alta capacitat negociadora i sensibilitat davant els interessos contraposats que sol haver-hi entre les parts en una matèria tan personal. Especialment quan existeixen fills menors d’edat, perquè cal resoldre aleshores qüestions com la guarda i custòdia, el règim de visites, l’adjudicació de béns familiars com l’habitatge o la imposició de pensions alimentàries per fer front a les despeses dels menors. Sempre prioritzant un acord amistós que garanteixi els drets dels nostres clients i -sobretot- dels menors en cas d’haver-n’hi, oferim un assessorament personalitzat i molt proper.

Davant un canvi de circumstàncies -per exemple, per disminució de la capacitat econòmica d’un dels progenitors, canvis laborals que impedeixin el compliment del règim de visites dels menors, o canvis en l’àmbit familiar que modifiquin les dinàmiques existents-, també defensarem els teus drets quan sigui necessari modificar les mesures del divorci o separació vigents.

En cas d’impagament de pensions o d’incompliment per part del cònjuge de les mesures acordades, durem a terme totes les accions necessàries per a sol·licitar l’execució forçosa de la sentència.

Successions

Assessorem en la planificació de l’herència (testament, codicil, memòria testamentària, testament digital, entre altres) i disposicions de caràcter personal (voluntats anticipades o testament vital), així com la seva acceptació o repudiació, adjudicació i divisió, i els tràmits ordinaris per a això.

Participem en processos judicials contenciosos entre els hereus i altres interessats en l’herència per conflictes successoris (divisió judicial de l’herència, impugnació de testaments, desheretaments injustos, reclamació de legítimes, etc.), així com la liquidació de l’impost de successions, tributs i altres despeses d’adquisició de l’herència.

Així mateix, treballem per a evitar problemes futurs i, en el seu cas, poder afrontar els conflictes que susciti l’herència fins i tot en via judicial quan l’enfrontament entre les parts és inevitable.