Gisela Roig Irles

 

El mercat immobiliari a les grans ciutats resulta pràcticament inaccessible per gran part de la població -ja no només a nivell de compra, sinó també a l’hora de llogar. Front aquesta situació, sovint ens trobem amb arrendadors que tenen pisos de propietat llogats a arrendataris de renta antiga amb pròrrogues indefinides del contracte i que els volen recuperar, precisament, per sí mateixos o per familiars que no poden accedir a un habitatge donat els preus prohibitius per gran part de la població. A què ens referim quan parlem de renta antiga? A aquells contractes firmats abans del 1985 als que se’ls aplica el Text Refós de la Llei d’Arrendaments Urbans de 1964.

 

Puc recuperar el meu pis?

 

La resposta és sí. Però cal començar els tràmits el més aviat possible ja que si no hi ha entesa amb l’arrendatari haurem d’esperar entre 6 mesos i 1 any per poder demanar auxili judicial. A continuació us ho expliquem.

 

Per iniciar el procediment necessari per recuperar la possessió del pis, caldrà enviar una comunicació fefaent als arrendataris (la forma més senzilla i assequible serà un burofax). En aquest burofax però, serà necessari explicar amb detall els motius pels quals es vol posar fi al contracte d’arrendament -per què es necessita l’habitatge, qui el necessita i justificar que no hi ha cap altra opció que posar fi a aquest arrendament perquè el propietari o el seu familiar puguin cobrir les seves necessitats d’habitatge. És primordial que el burofax estigui ben redactat i ben justificat complint tots els requisits que estableix l’article 65 del TRLAU donat que si no, no es podran iniciar les accions judicials pertinents en cas de desacord amb l’arrendatari.

 

Fet aquest primer pas, l’inquilí té un termini de 30 dies hàbils per contestar al requeriment i si s’hi oposa, ho haurà de fer també amb una causa justificada -no valdrà una resposta tipus o genèrica.

 

En aquest cas, si no hi ha acord entre les parts per posar fi al contracte, el propietari ha de tenir clar que, un cop enviat el requeriment haurà d’esperar entre 6 mesos i 1 any per poder iniciar les accions legals pertinents. Precisament per què cal esperar tot aquest temps, la causa de necessitat per la qual es vol recuperar la propietat no cal que hi sigui present quan s’envia el primer burofax denegant la pròrroga del contracte, però sí que cal que hi sigui quan s’ha d’interposar demanda. Així, per exemple, si el propietari té un fill o una filla que començaran la seva carrera universitària a la ciutat on es té el pis llogat amb renta antiga, pot començar els tràmits tenint en compte aquest lapse de temps que ha de transcórrer entre el requeriment i la seva efectivitat.

 

A l’hora de finalitzar un contracte de renta antiga no només s’han de tenir en compte aquests terminis sinó també la indemnització que correspon a l’arrendatari. No podem oblidar que l’arrendatari tenia un dret de per vida sobre aquell pis que se li denega amb la finalització del contracte. I per això la llei preveu una sèrie d’indemnitzacions que igualment vincula a la bona fe de l’arrendatari de manera que si aquest abandona el pis en els primers 6 mesos des de que va rebre el requeriment tindrà dret a ser indemnitzat amb dues anualitats de la renta, si ho fa entre els 6 mesos i l’any, la indemnització serà la que correspongui a una anualitat de la renta. Si l’arrendatari es nega a posar fi al contracte d’arrendament i amb això obliga a l’arrendador a iniciar accions judicials, també s’arrisca a perdre aquest dret d’indemnització donat que, precisament, el propietari no pot demanar auxili judicial fins transcorreguts 6 mesos -si l’arrendatari no ha contestat el seu requeriment o no ho ha fet justificadament- o 1 any -si l’arrendatari  ha contestat el seu requeriment justificadament.

 

Però, i l’arrendatari que veu com s’ha especulat amb el dret a finalitzar un contracte de renta antiga per un propietari que realment volia recuperar el pis per invertir, llogar a un preu més elevat o vendre? També es pot preguntar, puc recuperar el meu pis?

 

La resposta és sí.

 

L’article 68 de la TRLAU també preveu aquesta situació i permet a l’arrendatari recuperar el pis. Si transcorreguts 3 mesos des de que es va deixar el pis, no s’hi ha mudat cap familiar o el mateix propietari, l’arrendatari pot reclamar tornar al seu pis i ho farà blindat durant 3 anys en els que l’arrendador no li podrà reclamar la finalització del contracte -que recupera la seva validesa íntegrament sense haver de fer cap més tràmit. De la mateixa manera, si dins dels 3 primers anys des de que es va abandonar el pis, l’arrendatari té coneixement de que el propietari l’ha venut a tercers o l’ha llogat a una altre persona, també el pot recuperar amb les mateixes condicions. No obstant l’arrendatari pot exercir aquest dret en un curt període de temps, 3 mesos des de la finalització de cada termini, de manera que també ha de ser una actuació ràpida.

 

Barcelona, 1 d’abril 2022